יום רביעי, 28 בנובמבר 2012

עבודות סמינריון בנושא בחירות

קיומן של בחירות חופשיות הן הסממן המובהק ביותר של משטר דמוקרטי ובאמצעותן בוחר הציבור את מנהיגיו ונציגיו בבית הנבחרים (פרלמנט). עם זאת, יש לציין כי בחירות עשויות להתקיים גם במשטרים לא דמוקרטיים כאשר מטרתם היא למעשה הצגת מראית עין של דמוקרטיה (לדוגמא, צפון קוריאה).

העניין האקדמי בבחירות הוא מטבע הדברים בעיקר בהיבט של מדעי המדינה.סמינריונים שיעסקו בבחירות יוכלו לעסוק בנושאים כמו:
דפוסי הצבעה בבחירות בישראל (בחירות מסוימות או בחינה השוואתית בין מערכות בחירות שונות), כולל התייחסות לאחוזי הצבעה כביטוי להשתתפות פוליטית; בחינת מגמות בתוצאות הבחירות לאורך השנים;
ניתוח תוצאות של בחירות על פי משתנים שונים (גיאוגרפיים, סוציו-אקונומיים, תרבותיים, עדתיים);
גורמים המשפיעים על דפוסי הצבעה, כמו גורמים כלכליים, אירועים ביטחוניים (טרור, מלחמות) ואירועים אחרים כמו המחאה החברתית או רמת הפשיעה במדינה;
בחינתן של שיטות בחירות שונות במדינות שונות כמרכיב במערכת הדמוקרטית, לדוגמא: בחירות ישירות, בחירות יחסיות/רוביות. כאן ניתן לדון לדוגמא בניסיון לשינוי שיטת הבחירות בישראל;
ניתוח בחירות על פי תיאוריות שונות, כמו תיאוריות של קואליציות ובחירות כזירת מאבק על זהות קיבוצית (קימרלינג, 1999).


זווית נוספת בה ניתן להתייחס לבחירות היא הזווית התקשורתית. בתחום זה ניתן לכתוב עבודות בנושאים: תעמולת בחירות; שידורי בחירות; סיקור הבחירות והמפלגות.
כאן ניתן לבצע ניתוחים של קמפיינים של מפלגות ושל תשדירי בחירות כחלק מהקמפיין, לבצע השוואה בין תעמולת בחירות של מפלגות שונות ושל אותה מפלגה במערכות בחירות שונות, להתייחס לתעמולה שלילית (נגטיב קמפיין) ולהשפעה וליעילות שלה וכו'.

מקורות לעבודות בנושא זהמצויים בשפע, גם באינטרנט. נתונים כמו תוצאות הבחירות ניתן למצוא באתרי הכנסת והלמ"ס; ניתוחים ומאמרים ניתן למצוא באתרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואתרי העיתונים.
ביבליוגרפיה אקדמית ניתן לאתר באמצעות מאגרי המידע המקוונים ובאמצעות הקטלוג המאוחד של הספריות האוניברסיטאיות.